Aanmelden Als u zich voor behandeling wilt aanmelden, stuurt u mijn dan bij voorkeur een e-mail. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op met u.  Vanwege drukte in de praktijk kan het even duren voor u wordt teruggemaild.

Wachttijd Op dit moment heeft de praktijk een cliëntenstop.

Duur afspraken Een intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten. Alle andere afspraken duren 45 minuten.

Afzeggen Als u door omstandigheden uw afspraak niet na kan komen, dan kunt u deze minimaal 24 uur van te voren af zeggen of proberen te verzetten. Komt u niet op de afspraak zonder afmelden, dan ben ik genoodzaakt daarvoor 35 euro in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarneming Tijdens vakantie is er waarneming mogelijk door collega psychologen. Tijdens de behandeling bespreken we welke waarneming voor u wenselijk is.

Crisis Tijdens werktijden ben ik per e-mail of telefonisch bereikbaar. Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel kan hebben, neem dan contact op met de eigen huisarts. Buiten kantoortijden kunt u in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost.

Klachten Indien u klachten heeft, kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de beroepsvereniging, de LVVP.

Kwaliteitsstatuut 2021 is geldig voor mijn praktijk en recent geupdated. En ter inzage op de praktijk.


privacy

 
PRIVACYSTATEMENT AC van Wijngaarden
 
AC van wijngaarden, gevestigd te Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68120680, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe AC van Wijngaarden met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
1.     Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie AC van Wijngaarden persoonsgegevens verwerkt:
a.      (potentiële) patiënten;
b.      bezoekers aan de praktijk van AC van Wijngaarden;
c.      bezoekers van de website van AC van Wijngaarden;
d.      deelnemers aan bijeenkomsten van AC van Wijngaarden;
e.      sollicitanten;
f.       alle overige personen die met AC van Wijngaarden contact opnemen of van wie AC van Wijngaarden persoonsgegevens verwerkt,
 
2.     Verwerking van persoonsgegevens
AC van Wijngaarden verwerkt persoonsgegevens die:
a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van AC van Wijngaarden zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 
3.     Doeleinden verwerking
AC van Wijngaarden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c.      het verbeteren van de praktijkwebsite; 
d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 
4.     Rechtsgrond
AC van Wijngaarden verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.   een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.         Verwerkers
AC van Wijngaarden kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van AC van Wijngaarden persoonsgegevens verwerken. AC van Wijngaarden sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.         Persoonsgegevens delen met derden
AC van Wijngaarden deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. AC van Wijngaarden deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.         Doorgifte buiten de EER
AC van Wijngaarden geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt AC van Wijngaarden ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
8.         Bewaren van gegevens
AC van Wijngaarden bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. AC van Wijngaarden hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c.      gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e.      bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.         Wijzigingen privacystatement
AC van Wijngaarden kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van AC van Wijngaarden gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 
10.      Rechten, vragen en klachten 
U hebt het recht AC van Wijngaarden te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met AC van Wijngaarden door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]
 
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop AC van Wijngaarden persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met AC van Wijngaarden door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).